Beslutsfattare & Opinionsbildare


Hur uppfattar journalister och kapitalmarknadsaktörer att informationen från företag, organisationer och myndigheter fungerar? Hur fungerar dialogen mellan företag, aktieägare och finansiella aktörer? Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse med avseende på informationsflöden, sammansättning, hantering av viktiga frågor? Hur uppfattar man som företagare eller fastighetsägare förutsättningarna för att bedriva verksamhet?

Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare. Vi tar fram beslutsunderlag av strategisk vikt med stöd av intervjuer med företagsledare, kapitalmarknadsaktörer, ledande journalister, informationschefer, politiker och andra befattningshavare med inflytande i olika verksamheter och på samhällsutvecklingen.

Undersökningar i dessa målgrupper ställer ofta särskilda krav på såväl ämneskunskaper som dialog. En nyckel är också att hitta rätt tonläge och forum för informationsutbyte. Informella intervjuer, djupintervjuer och Internet är ofta särskilt användbart för fördjupning och förståelse.

För mer information, kontakta någon av våra konsulter.