Metoder


Ett baskrav på konsulter som arbetar med marknadsundersökningar är att de har kunskaper om de metoder som kan vara aktuella. Vid vilka tillfällen ska olika metoder tillämpas och varför? Vilka är för- och nackdelarna? Det kan vi svara på.

Metoder indelas ofta i kvalitativa och kvantitativa. Grovt generaliserat är de kvalitativa metoderna främst inriktade på att belysa problemområden ur många olika synvinklar, att nyansera och fördjupa resonemang.

Däremot är det inte kvalitativa metoder som ska användas för att generalisera resultat för olika grupper i samhället. Det är då vi använder de kvantitativa metoderna.

Inom Demoskop kombinerar vi ofta olika metoder för att skapa bästa möjliga resultat inom ramen för våra uppdrag.