Exempel 1 – Varumärkestracking


För verksamheter som satsar mycket på kommunikation är varumärkestracking en viktig investering. Det förändrade medielandskapet har medfört att det blir allt svårare att veta om de investeringar man gör verkligen ger önskat resultat, både avseende varumärkespåverkan och/eller försäljning.

Genom att löpande analysera undersökningsresultat och relevant mediedata så kan vi ge våra kunder en totalbild av kommunikationsinsatsernas effekter på våra kunders varumärken. Ofta genomförs ca 100-200 intervjuer per vecka i den aktuella målgruppen. Vi frågar efter kännedom och inställning till kundens och konkurrenternas varumärken och kommunikation. Resultaten ställs sedan mot aktuell mediedata från samma period. I mediedatan ingår uppgifter som hur stora bruttoinvesteringar kunden och kundens konkurrenter har gjort under aktuell period, vilka medier (TV, Print, radio, Internet) som använts, etc.

Vi tittar även på utfall för TV-reklam (TRP) och eventuella PR-insatser. För vissa kunder är det även relevant att i analysen addera intern data såsom tex försäljningsdata. Genom denna samanalys kan förändringar över tid tydligt kopplas till faktiska kommunikativa insatser. Vidare används referensdata för att  analysera huruvida de olika investeringarna har gett ett optimalt resultat – givet storleken på investeringarna i specifika mediekanaler under en viss period, borde en viss effekt ha uppnåtts.

Genom den snabba uppföljning av kommunikationsinsatserna som en varumärkestracking innebär, kan man säkerställa att kommunikationen optimeras över tid och att investeringarna stödjer varumärkesarbetet.

För mer information, kontakta någon av våra konsulter.