Exempel 4 – Läsarundersökningar


Dagligen utsätts vi för tiotusentals kommunikationsförsök, men endast ett fåtal lyckas. Med andra ord ställs det allt högre krav på den som ska kommunicera. Genom en läsarundersökning kan man bedöma vilket genomslag en tidning har och få underlag för fortsatt produktutveckling.

Genomslaget handlar om penetrationen – hur man läser tidningen, förmågan att bygga relationer samt att ge effekt i form av ändrat beteende. Ett centralt mått är tidningens räckvidd, vilket är den förväntade läsningen av ett enskilt nummer.

Ofta är det även intressant att undersöka uppfattningarna kring såväl form som innehåll. Viktiga frågeställningar är t ex hur väl de olika delarna i tidningen fungerar, trovärdighet, om man talar om innehållet med andra, underhållningsvärde, vad man tycker om omslag, layout, rubriksättning, bildval, etc. Ofta fångar man upp idéer från läsarna på hur tidningen skulle kunna förbättras genom öppna frågor där man får svara med egna ord.

Det finns olika metoder för att genomföra läsarundersökningar. Några av de vanligaste är telefon- eller Internetundersökningar.

För mer information, kontakta Carin Wegenius, Senior Consultant.